کنفرانس زنان کردستان ایران

بیش از ۱۵۰ زن در اسلو شاهد برگزاری چهارمین کنفرانس زنان کردستان ایران در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر بودند. برگزار کننده کنفرانس مرکز بررسی مسائل کردستان ایران و کمیته ای شش نفره از زنان کرد در نروژ بود.

این کنفرانس بطور مشخص به مسائل زنان کرد ایرانی می پرداخت، مشکلات ویژه ای که ازیک سو در چهارچوب جنبش زنان ایران به آن بی توجهی می شود و از سوی دیگر از طرف جنبش زنان کرد مورد بی مهری قرار می گیرد. بنابراین این سمینار به طور ویژه به مشکلات و دغدغه های زنان کرد ایرانی می پردازد. نمونه های این مشکلات مثل فقر، بی سوادی بخش از زنان کرد، سرکوب آزادی های سیاسی، نبود امکانات کافی از سوی مرکز و همچنین نگاه بشدت مردسالار و ناسیونالیسم کردی است که معضلات زنان کرد ایران را در چهارچوب مسائل ملی نادیده می گیرد. مجموعه این عوامل فشار را بر روی آنها آنقدر زیاد کرده که بخشی از آنان به خود سوزی دست زده اند. محور سخنرانی آوا هما، نویسنده، در این کنفرانس تحت عنوان «ازخانی تا خودسوزیی، چه بر سر زنان کرد آمده» بر روی موضوع علل و پی آمدهای خودسوزی زنان و به ویژه در کرمانشاه تمرکز داشت.

در کنفرانس سخنرانی های متعددی صورت گرفت که از جمله می توان از سخنرانی عصمت صوفی، پژوهشگر، درمورد رابطه ناسیونالیست و جنبش زنان کرد در ایران نام برد. او تفاوت ها و شباهت های جنبش زنان ایرانی و زنان کرد را مورد کنکاش قرارداد.
از سخنرانان دیگر که از ایران به کمک اسکایپ در کنفرانس حضور داشت می توان از سیمین چایچی نام برد که به نقش سازمان های غیر انتفاعی در کردستان ایران پرداخت. شهین طالبانی هنرمند کرد، مشکل زنان هنرمند کرد در جامعه کردی را مورد بررسی قرار داد. افزون بر آن حلیمه رسولی، وضعیت زنان و فعالیت های زنان کرد در کردستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد.

در گفتگو با آوا هما، نویسنده، عصمت صوفی پژوهشگر مسائل فمنیستی و گلنار قبادی از اعضای مرکز بررسی مسائل کردستان ایران به بررسی برخی از موضوعات کنفرانس پرداختم.

 

Fundraising for Budding Grief

Budding Grief – Massacre of Political Dissidents in Iran (1988)

Support the project on Indiegogo.

Our Documentary

During the Summer of 1988, a couple of thousands of political prisoners who were the dissidents of the Islamic Regime were hanged in Iran. Those who were in prisons were already sentenced in court but they had to participate in the 2-3 minutes re-trials and without knowing exactly what was going on, were convicted and executed secretly.

PanteA Bahrami (Director) was in prison after the revolution for four years (1981-1985) and has witnessed the situation of Iran’s prisons first hand herself. She tried to track down the survivors of that massacre and interviewed them in the course of 7 years.
This documentary is a result of 7 years work and right now is in the final stages. We need your support for some parts of the animation and editing.

We hope that by documenting this painful piece of history, this injustice would never happen again.

What We Need & What You Get

The Post-Production costs for the 90 minute documentary are budgeted at $8,000. This includes editing, titling, color correct, short animation, mastering and, of course, closed captioning.

If we would be lucky enough to surpass our goal, every dollar raised beyond the $8,000 will go towards attending in different festivals.

HELP US MAKE THE FEATURE FILM AND TELL THE STORY OF THE LIFE OF THOSE WHO BELIEVED IN HUMANITY

The Impact

PanteA Bahrami (director) is a well-known artist and activist who has worked on the issues of Human Rights extensively. Her previous piece called “And in Love I Live” is a documentary film about political activities and experiences of three generations of female political prisoners in Iran during the past five decades. In this documentary, thirteen women talk about their political activities and prison experiences. The documentary includes reconstructed scenes of some of the prisons of the Islamic Republic of Iran.

We believe, Massacre of 1988 was a crime against humanity and the world should know what happened and those who were involved should take the responsibility for their actions. We believe that making this documentary can be a pivotal step towards this goal.

Other Ways You Can Help

You can share the link of this campaign on Social Networks, in order to generate awareness and support.